Espai de participació

Pla estratègic 2027

Amb l’objectiu d’aprofundir en els reptes de futur del TecnoCampus des de l’òptica de tots els agents implicats en el reconeixement de la singularitat del projecte TecnoCampus i la seva aportació a la societat, el Pla Estrategic 2027 va arrencar amb un període de reflexió estratègica. 

La finalitat de l’espai de reflexió va ser poder marcar línies, enfortint aquesta imatge que hem adquirit de campus emprenedor, de ciències aplicades i diferencial del sistema universitari català.

Metodologia de treball

Es van generar diversos espais de treball col·lectiu, reflexiu i de proposta. 

Aquests espais van permetre seguir treballant a través d’entrevistes, sessions grupals i el recull d’aportacions a través de l’espai de reflexió d’aquesta web. El seguiment d’aquest procés participatiu va permetre una anàlisi compartida, a partir de la qual desenvolupar la visió estratègica. 

 

Participants a la jornada de treball amb tota la comunitat de treballadors del TecnoCampus

en la que es va convocar a tota la comunitat de PDI i PAS i es va organitzar una dinàmica de participació.

Entrevistes personals

on hi van participar un total de 32 persones, distribuides en

– persones de l’àmbit institucional (administracions i institucions públiques), 

– de l’àmbit intern del TecnoCampus (directors, responsables acadèmics, estudiants i exestudiants) i

– de l’àmbit extern (empreses, emprenedors, agents empresarials i socials)

Participants als Focus group

Les temàtiques de la dinàmica van estar vertebrades en 3 eixos:

– Singularitat i posicionament

– Comunitat, talent i lideratge

– Innovació, desenvolupament i territori

Aportacions en l'espai online de treflexió

A través dels formularis online de les 4 grans àrees dels eixos de treball

Eixos de treball

El pla permet dibuixar les grans línies estratègiques,  a través de l’anàlisi compartida dels reptes i oportunitats de futur, amb l’objectiu d’arribar a la visió estratègica per als pròxims cinc anys.  

Model acadèmic
 • Consolidar el centre únic i obtenir el reconeixement com a “Campus universitari adscrit” a la UPF, concepte que transcendeix al de centre adscrit.
 • Obtenir finançament públic estable del sistema universitari català.
 • Esdevenir un centre reconegut com a model ciències aplicades. Impuls de la recerca.
 • Fomentar la internacionalització del campus.
 • Enfortir una cultura interna compartida.
 • Consolidar i reforçar l’oferta de graus, coherent amb el model TecnoCampus.
 • Reforçar el posicionament com a universitat emprenedora.
 • Acompanyar en les necessitats formatives al llarg de la vida.
Innovació i desenvolupament territorial
 • Promoure activitat de divulgació científica destinades a la ciutadania. 
 • Evolucionar cap al districte TecnoCampus: el desenvolupament urbanístic del sector el Rengle generarà noves possibilitats d’atracció d’inversions.
 • Impulsar projectes de recerca, transferència i desenvolupament social en els àmbits de l’envelliment i qualitat de vida, l’economia circular o l’economia social.
Evolució del parc
 • Habilitar nous espais per a la instal·lació d’empreses.
 • Desenvolupar un pla d’internacionalització del parc.
 • Aprofundir en serveis de finançament i altres projectes d’estímul i acompanyament a la R+D de les empreses.
 • Millorar la connexió universitat-empresa. Impuls en l’estratègia de transferència i foment de la innovació.
 • Millorar la cooperació entre les empreses i entitats instal·lades.
Organització i finançament
 • Consolidar la sostenibilitat econòmica i l’autofinançament mitjançant els resultats acumulats.  
 • Atreure de talent nacional i internacional.  
 • Desenvolupar i implementar el procés de digitalització, posant la tecnologia al servei de la funcionalitat i esdevenint una institució plenament digital 

Parc TecnoCampus Mataró-Maresme
Av. Ernest Lluch, 32 | 08302 Mataró

Tel. +34 93 169 65 00
www.TecnoCampus.cat

Segueix tota l'actualitat del TecnoCampus a les xarxes socials