A través d’aquesta política de privacitat, la Fundació TecnoCampus Mataró – Maresme vol informar de com es tracten les dades personals a tothom que navegui i accedeixi a aquest lloc web.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’usuari amb la seva navegació accepta íntegrament aquesta política de privacitat. No obstant això, abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat per al tractament de les dades amb les finalitats indicades.

 

La Fundació TecnoCampus – Mataró Maresme, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

 

1- Responsable del Tractament:

  • Raó social: Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme – en endavant TecnoCampus-.
  • NIF: G62034111
  • Domicili social: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 – 08302 Mataró (Barcelona)
  • Correu electrònic: rgpd@tecnocampus.cat

2- Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar perquè aquesta administració municipal, compleixi i s’adapti d’una forma correcta a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Hi podeu contactar de les maneres següents:

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME – rgpd@tecnocampus.cat

 

 

3- Finalitat del tractament

Càtedra d’Envelliment i Qualitat de Vida tractarà les dades que s’incorporen en els formularis que posa disposició dels alumnes i usuaris a través de la pàgina Web, amb les finalitats que s’especifiquen  en cadascun dels mateixos, de conformitat amb la regulació establerta pel RGPD i altres disposicions d’aplicació.

 

4- Legitimació

La legitimació del tractament, depenent del tràmit, pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d’una obligació legal i/o el compliment d’una missió d’interès públic i/o la protecció d’interessos vitals i/o l’execució d’un contracte.

A més, la base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’Usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que s’estableix en l’art. 21 de la LSSI-CE.

 

5- Criteris de conservació de les dades

Les dades no es conservaran més temps del necessari, excepte que hi hagi una obligació legal.

 

6- Comunicació de les dades

Les dades recollides únicament seran objecte de cessió, si escau, amb el previ consentiment de la persona interessada o d’acord amb allò previst en la citada legislació.

En tot cas, en cada tràmit corresponent, s’informarà de les possibles cessions de dades a altres administracions públiques o a les empreses que correspongui.

 

7- Transferències internacionals de dades

S’informa l’interessat que per a l’enviament de comunicacions comercials es realitzarà a través de Mailchimp i Benchmark, amb domicili social i servidors i situats al EEUU. Així mateix, s’informa disposen de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències internacions amb les garanties establertes en el RGPD.

 

8- Drets que assisteixen a l’interessat

Dret d’accés

L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la confirmació de si s’estan tractant dades que l’afecten i si és així té dret a accedir a aquestes dades i a la informació següent:

a) les finalitats del tractament

b) les categories de les dades personals

c) destinataris de les seves dades

d) termini de conservació

e) l’existència d’altres drets

f) dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control

g) origen o procedència de les dades

h) l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament

i) en cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

 

Dret de rectificació

L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

 

Dret de supressió (o dret a l’oblit)

L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals «dret a l’oblit», en algun dels supòsits següents:

a) quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finalitat amb la qual van ser recollides

b) quan es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament

c) quan l’interessat s’oposa al tractament i no preval cap altre interès legítim pel seu tractament

d) quan les dades s’han tractat il·lícitament

e) quan les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal

f) quan les dades personals s’hagin obtingut arran d’una oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors, una vegada tenen edat per consentir.

 

Dret d’oposició

L’interessat  té dret a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les seves dades siguin objecte de tractament en els supòsits exposats a continuació. En aquests casos el responsable del tractament haurà de deixar de tractar les dades de l’interessat:

a) quan el tractament es basa en l’interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

b) quan el responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l’interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.

c) quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l’elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.

d) quan el tractament té finalitats estadístiques o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

 

 

Dret de limitació del tractament

L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es compleix algun dels quatre supòsits següents:

a) si l’interessat impugna l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al responsable verificar-ne l’exactitud.

b) si el tractament és il·lícit i l’interessat s’oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licita que se’n limiti l’ús.

c) si el responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

d) si l’interessat s’ha oposat al tractament d’acord amb l’article 21.1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

 

Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat té dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Aquest dret implica que les dades personals de l’interessat es transmetin d’un responsable a l’altre, sense necessitat que siguin transmeses prèviament al mateix interessat, sempre que sigui tècnicament possible. El dret a la portabilitat únicament es podrà exercir quan:

a) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

b) el tractament es basi en el consentiment o en un contracte.

Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a rgpd@tecnocampus.cat

 

Exercir aquests drets

Hom podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta adreçada,  acompanyada d’una fotocòpia del DNI del titular de les dades, a la Secretaria General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o al correu electrònic rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

La Fundació TecnoCampus Mataró – Maresme l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

 

Exercir el dret de reclamació davant una Autoritat de Control

Si considereu que no s’ha donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control —Autoritat Catalana de Protecció de Dades—.

 

9- És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

Amb relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que Càtedra d’Envelliment i Qualitat de Vida no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, Càtedra d’Envelliment i Qualitat de Vida quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’usuari facilita a TecnoCampus han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

10- Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

El TecnoCampus informa que el tractament de dades personals es fa en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

Així doncs, i de conformitat amb l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, aquesta administració municipal disposa de les mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell de seguretat adequat al risc per:

  1. La pseudonimització i el xifrat de les dades personals
  2. La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i dels serveis del tractament
  3. La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic,
  4. Els processos per verificar, avaluar i valorar regularment l’eficàcia de les mesures establertes per garantir la seguretat del tractament.

 

Activitats de tractament del TecnoCampus

La Fundació TecnoCampus Mataró – Maresme, com a responsable, ha confeccionat un registre d’activitats de tractament.

Podeu accedir a la descripció completa dels tractaments, finalitats, categoria d’interessats, categoria de dades personals, categoria de destinataris, transferències internacionals de dades i conservació, en el document de Registre activitats tractament.